No Recent Activity
About FinlayMesa

Basic Information

About FinlayMesa
Biography:
Minecraft jest gr_ bardzo nietypow_ jak na obecne standardy i przyzwyczajenia wi_kszo_ci graczy.
Mog_oby si_ wydawa_, _e gra oparta jedynie na kwadratach mog_aby si_ odwali_ i zosta_ skre_lona
na samym pocz_tku. Jednak_e w sytuacji gry Minecraft reakcja graczy
by_a nietypowa - nie tylko przyj_li bardzo pozytywnie sam jeden tytu_, dodatkowo gra zdoby_a rzesze fanów na ca_ym _wiecie - zarówno tych m_odych i dodatkowo
starszych.
Gr_ Minecraft przygotowa_o niezale_ne studio
Mojang AB. Zabawa polega na wcieleniu si_ w posta_ kwadratowego
bohatera którego zadaniem wydaje si_ zbieranie kwadratowych materia_ów,
a nast_pnie wykonywanie z nich wszelkiego rodzaju rzeczy oraz prze_yciu
nocy
Minecraft jest tak naprawd_ jedn_ wielk_ plansz_,
która jest generowana w niesko_czono__. Nie ma tutaj momentu w którym gracz
doszed_by na koniec mapy i musia_by zawróci_ - w Minecraftcie czego_ takiego nie jest dozwolone.
Gracz zawsze rozpoczyna w innym miejscu - nie
zdarza si_ aby zacz__ gr_ od czasu pocz_tku dwa razy w tym samym miejscu.
Nadmiernie ka_dym razem startuje si_ w innej lokacji - mog_ by_ to kotliny, góry, lasy, pustynie albo pla_e.
Podczas eksploracji generowanego _wiata gracz b_dzie
mia_ za zadanie zbiera_ wszelkie materia_y jakie przydadz_ mu si_ podczas dalszej konfrontacji.
Z pozyskanych surowców gracze mog_ tworzy_ narz_dzia, bro_, inne
materia_y przydatne w dalszej rozgrywce. _wiat wymieniony w Minecraftcie stworzony zahamowa_ z bloków - iks ma
inne w_a_ciwo_ci i cechy oraz nadaje si_ do zupe_nie innych bogatych rzeczy -
a co najwa_niejsze ka_dy da si_ nagromadzi_ albo
r_cznie albo przy pomocy odpowiednich narz_dzi.
Gra posiada dwa tryby walki - najprostszym z nich jest oczywi_cie tryb kapitalny w którym
gracze maj_ mo_liwo__ _ycia w _wiecie bez przeszkód
i tworzy_ wymarzone przez siebie budowle. Kolejnym pierwiastekiem jest tryb Survival - ju_ sama nazwa pokazuje na poziom trudno_ci - gracz b_dzie mia_ mo_liwo__ zmierzenia si_ z trudno_ciami
takimi jak chocia_by ufno__ tylko w dzie_.
W ci_gu nocy na powierzchni_ wychodz_ potwory - ich
g_ównym zadaniem jest pozbawienie _ycia naszego bohatera.
Odpowiednie przygotowanie si_ gracza uchroni_ go b_dzie przed zagro_eniami z ciemni.

Odpowiednie przedmioty - takie jak przygotowane dary nieba, utensylia,
bro_, pancerz i schron przydadz_ si_ wszystkim graczowi.
twórcy gry zadbali chocia_ tak_e o badania multiplayer.
Dzi_ki niemu dopuszczalne widnieje stworzenie ca_kiem intryguj_cych po__cze_ z innymi graczami.

Na skutek trybowi multi gracze mog_ spotkania si_na 1 serwerze w kilka czy te_
kilkadziesi_t graczy - ca_o__ jest zale_ny od serwera na który postawiona jest
uciecha. Z tego powodu mo_liwe jest sporz_dzanie ró_nych
elementów rozgrywki. W najwi_kszym stopniu kultowym jest oczywi_cie badania w
którym gracze maj_ prawo budowania i walki spo_ród potworami.
Dzi_ki mnogo_ci graczy niewykluczone jest szybsze natomiast wi_kszej _cis_o_ci budowanie - tak jak
asekuracja przed potworami istnieje bez liku skuteczniejsza.
Pro_ciej bo gromadzi_ surowce w wielu a broni_ si_ poniek_d
w dwie osoby przedtem potworami.
Location:
Fiumicello
Interests:
Airsoft, Motor sports
Occupation:
high school

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
Total Thanks
Total Thanks
0
Downloads
Downloads
0
Uploads
0
General Information
Last Activity
2017-05-17 08:49 PM
Join Date
2017-05-17
Referrals
0
Home Page
http://gry-do-pobrania.foxen.pl/